Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent o.a. dat de stichting 't Winlo over ontvangen giften geen belastingen behoeven af te dragen en dat diegene die de giften doneert deze giften fiscaal kan aftrekken van zijn inkomen.
Sinds oktober 2011 heeft de stichting een ANBI status, ons ANBI nummer is 8205.33.592.

Op alle ANBI’s rust er miv 1 januari 2014 een verplichting om transparant te zijn ten aanzien van een aantal onderwerpen:

  • Het beleidsplan
  • De doelstelling
  • De uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording

 

Beleidsplan Stichting ’t Winlo 2020 – 2023

Visie /Missie.

De stichting ’t Winlo staat voor zo zelfstandig mogelijk  Wonen in Losser voor jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het wooncomplex met 13 appartementen is gesitueerd in het centrum van Losser. Het is een initiatief van  ouders en  bewoners  samen met de woningstichting  Domijn en zorgaanbieder JP van den Bent.  Het wonen is gebaseerd op gescheiden wonen en zorg.   Zo zelfstandig mogelijk,  met waar nodig en gewenst,  ondersteuning.  Naast een eigen volwaardig appartement  per bewoner is  ook  een  gemeenschappelijke ruimte  voorhanden.  Het uitgangspunt voor de leefsituatie is een hoge mate van levenskwaliteit en veiligheid met 24 uurs begeleiding  en soms zorg , in combinatie met diverse dagactiviteiten op verschillende manieren.

Historie.

In het begin is de focus van de verantwoordelijkheid  van ’t Winlo gebaseerd op de oprichting van de organisatie en de realisatie van de bouw van het appartementencomplex.  De hoofddoelstelling is opgedeeld in fasen herkenbaar aan de te realiseren doelen. In eerste instantie waren alle activiteiten gericht op het ontwerpen, planvorming en uiteindelijk de bouwacties.

De inrichting en activiteiten van de organisatie waren gebaseerd op de pioniersacties en de daarbij behorende korte directe lijnen met de betrokkenen  te weten toekomstige bewoners/ouders, woningcorporatie , gemeente, bouwers en ontwikkelaars) en in tweede termijn zorgaanbieder.  ’t Winlo (be)stuurt als stichting de invulling van de begeleiding/zorg  en het leef/woonklimaat  binnen ’t Winlo. Tevens draagt de stichting zorg voor de initiële inrichting en de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte. Het verwerven van middelen is een van de belangrijkste aandachtspunten.

Met het gereedkomen van de bouw medio 2014 en de inhuizing is een andere fase ingeluid.  In de middellange termijnvisie is de overstap naar het vervolg profiel als volgt  te omschrijven :

Voor de periode van 2014 tot en met 2018 is voor ’t Winlo ic het bestuur de opdracht geweest om de oprichting om te zetten naar instandhouding. Voor de periode 2018 tot 2020 is deze lijn voortgezet met de nadruk op bestendigen van de  instandhouding.

Voor de periode 2020 tot 2023 is voorzien om de lijn van de ontwikkelingen vast te houden.

Aanvullend is de afstemming met de ouders en de medewerkers verder te ontwikkelen in verband met de personele wisselingen en het ‘inleren’ van de medewerkers in de specifieke situatie van ’t Winlo.

Actieplannen en resultaten.

Onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden.

- Opzetten  van de 24 uurs ondersteuningsorganisatie in overleg met de bewoners hun ouders en  de JP van den Bent stichting. De inrichting is voltooid en blijft doorlopen.

-De inrichting, oplevering en uitvoering van het gezamenlijk ‘leefklimaat’ en samenhangende leefruimte. Dit in combinatie met de JP van den Bent stichting. De inrichting is voltooid en blijft een continu proces.

Dit geheel bestaat uit het interne (binnen ’t Winlo) leefgebied en de samenhang met de Losserse gemeenschap.

De activiteiten die hieruit voortvloeien zijn divers.

Voor binnen het complex en de interne organisatie.

-Tav het interne woon/leefklimaat is de samenhang van de dynamische driehoek volgens voorbeeld van de JP van den Bent in te vullen. Dit is voor ieder individueel maar ook voor de gezamenlijke groep van toepassing.   Afstemming en overleg binnen deze driehoek is dan ook van groot belang. De communicatie is zowel individueel als voor de gehele Winlo-gemeenschap van belang. Hiertoe bestaan de individuele zorgplan overleggen en de gezamenlijke thema bijeenkomsten (oa  Autisme en de uitleg en toepassing  van de dynamische driehoek en afstemming van de gedragslijn van oa de ouders, bewoners en medewerkers).

Afstemming van JP van den Bent : Adequate personele bezetting   voor de uitvoering van de begeleiding .  Klimaat creëren voor het maken van werkafspraken voor de diverse ondersteuningsvragen (zorg en begeleiding) speciaal bij sociale uitjes. (G Disco, Wilminktheater etc.)

Voor buiten het complex en de directe leefgemeenschap van Losser.

Uitvoering geven aan de verbinding met de Losserse gemeenschap is nader te plaatsen in het kader van de voortzetting van de reeds natuurlijk bestaande bandbreedte van de jongeren die al een bijdrage hebben geleverd .  Het is de bedoeling om die eerste stappen op te laten volgen naar het nader betrekken bij ’t Winlo. Deze verbinding is niet tot stand gebracht met de inloop van jongeren van buiten. Wel zijn diverse activiteiten binnen het complex ook deels toegankelijk voor jongeren die (nog) niet in het complex wonen.

Achterliggend doel is een verbinding tot stand brengen en in stand te houden tussen de bewoners van ’t Winlo en de (jonge) inwoners  van Losser, dit als onderlegger voor optimale participatie.

Verder is in de Losserse gemeenschap ’t Winlo onderdeel van aandachtsgebieden voor initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de burgers in Losser in het algemeen en ’t Winlo in het bijzonder.

Hierbij valt te denken aan het  bezoeken van wedstrijden van FC Twente, de pretparkuitjes en rondvluchten boven Losser maar ook de bekendheid bij lokale ondernemers, bestuurders en verenigingen.

Het inrichten van de tuin met support van de Ronde Tafel van Losser.  Zowel financieel als met feitelijke aanleg.

De jaarlijkse rommelmarkt die wordt gehouden ten bate van aanschaf gebruiksmiddelen (tuinmeubelen ed) voor de bewoners van ’t Winlo.

Actieplan 2021.

1 Betrekken en inzetten van het Comité van Aanbeveling.

2 Verwerven van middelen voor gezamenlijke activiteiten. En aanschaffingen c.q. vervangen van apparatuur en voorzieningen zoals zonwering.

3 Bewaken van inbedding in de directe omgeving en bouwplannen van de nog te realiseren nieuwbouw tegenover aan de Langenkamp.

4 Nadenken over koers op langere termijn. Betreffende de inhoud van het beleid als de bestuurssamenstelling. Ook in relatie de ontwikkelingen tgv de pandemie.

Losser.

Besproken mei 2021.

Financiële Verantwoording 2021

Voor 2021 is er sprake van een normale exploitatie.
Voor de toekomst gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie sluitend te houden, zonder dat dit ten koste van het gebruik gaat. In bijgaand Jaaroverzicht 2021 een overzicht van de Balans en de ontvangen bedragen en uitgaven in 2021. 

jaaroverzicht 2021

jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2019

Beloning aan bestuursleden is niet van toepassing.